Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling, aanbieding en transactie tussen Schoonheidsinstituut SuusSkin en een klant, waarop Schoonheidsinstituut SuusSkin deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Wanneer een klant bij Schoonheidsinstituut SuusSkin een behandeling geniet, gaat zij automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

2. Werkzaamheden Schoonheidsinstituut SuusSkin

Schoonheidsinstituut SuusSkin zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Afspraken

  • De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch tot uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Schoonheidsinstituut SuusSkin melden.
  • Indien de klant deze verplichting niet tijdig nakomt, brengt Schoonheidsinstituut SuusSkin 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant in rekening.
  • Schoonheidsinstituut SuusSkin dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de klant te melden.
  • Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

Schoonheidsinstituut SuusSkin vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

5. Offertes / aanbiedingen

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Alle offertes van Schoonheidsinstituut SuusSkin zijn vrijblijvend tenzij er duidelijk in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Schoonheidsinstituut SuusSkin kan niet aan offertes en/of aanbiedingen gehouden worden wanneer deze redelijkerwijs een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat.

6. Cadeaubonnen

Cadeaubonnen van Schoonheidsinstituut SuusSkin blijven altijd geldig mits een datum is genoteerd en zijn niet tegen contanten in te ruilen. De volledige waarde van de bon kan als betaling worden gebruikt, dit impliceert dat betalingen kleiner dan de waarde van de bon door Schoonheidsinstituut SuusSkin niet zal worden gecompenseerd middels contanten.

7. Persoonsgegevens & privacy

  • De klant voorziet Schoonheidsinstituut SuusSkin vóór de behandeling van alle gegevens, waarvan de salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
  • Schoonheidsinstituut SuusSkin neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Schoonheidsinstituut SuusSkin behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Schoonheidsinstituut SuusSkin zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

8. Aansprakelijkheid

  • Schoonheidsinstituut SuusSkin is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Schoonheidsinstituut SuusSkin is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
  • Schoonheidsinstituut SuusSkin is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.

9. Beschadiging & diefstal

Schoonheidsinstituut SuusSkin heeft het recht van de klant een schadevergoeding te vorderen indien de klant onrechtmatig handelt jegens Schoonheidsinstituut SuusSkin en haar eigendommen. Schoonheidsinstituut SuusSkin meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen drie werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Schoonheidsinstituut SuusSkin. Schoonheidsinstituut SuusSkin moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

11. Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Schoonheidsinstituut SuusSkin het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

12. Recht

  • Op elke overeenkomst tussen Schoonheidsinstituut SuusSkin en de klant is het Nederlandse recht van toepassing.
  • In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.